โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑. ด้านกายภาพ

 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ตำบล

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๒ บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๒๓๐ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบัวเชดติดชายแดนประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยเล็กน้อย

  

 

       อาณาเขตและที่ตั้ง

 

 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ 

         ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด

ทิศใต้

ติดต่อกับ

         ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด/เขตกัมพูชา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

         ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด /ตำบลจรัส

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

         ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ

 

  เนื้อที่

 

    ประมาณ ๕๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๖๘๗๕  ไร่  แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

 

หมู่

บ้านอาโพน

พื้นที่ประมาณ

๑,๕๖๒

ไร่

หมู่

บ้านประเม

พื้นที่ประมาณ

๒,๑๐๐

ไร่

หมู่

บ้านชำปะโต

พื้นที่ประมาณ

๔,๖๖๕

ไร่

หมู่

บ้านหนองหลวง

พื้นที่ประมาณ

๒,๒๐๖

ไร่

หมู่

บ้านจาย์

พื้นที่ประมาณ

๓,๗๕๐

ไร่

หมู่

บ้านสะแร

พื้นที่ประมาณ

๒,๗๙๕

ไร่

หมู่

บ้านรุน

พื้นที่ประมาณ

๓,๗๒๕

ไร่

หมู่

บ้านโคกสะอาด

พื้นที่ประมาณ

๒,๕๐๐

ไร่

หมู่

บ้านไกรสรพัฒนา

พื้นที่ประมาณ

๑,๘๐๐

ไร่

หมู่

๑๐

บ้านผักไหม

พื้นที่ประมาณ

๒,๕๔๖

ไร่

หมู่

๑๑

บ้านโพธิ์ใหญ่

พื้นที่ประมาณ

๒,๕๐๐

ไร่

 

 ลักษณะภูมิประเทศ

 

          พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธ์ไม้ และธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์สัตว์    อนุรักษ์โครงการจัดการต้นห้วยเสียดจะเอิง พื้นที่อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบสูงที่ใช้พื้นที่ในการทำนาและทำไร่โดยใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำทำนบและลำห้วยเสียดจะเอิง เป็นเส้นเลือดใหย่ในการประกอบอาชีพผ่านทางคลองส่งน้ำที่ส่งผ่านบ้านโคกสะอาด บ้านรุน บ้านสะแร บ้านจารย์ บ้านประเม บ้านอาโพนและบ้านชำปะโต

 

 ลักษณะภูมิอากาศ

      

    ตำบลอาโพน มี ๓ ฤดู ร้อน ฝน หนาว ในช่วงหน้าร้อนจะร้อนและแล้งจัด ส่วนฤดุหนาวมีลมแรง

 

 ลักษณะของดิน

 

            ดินร่วนปนทราย

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

 

             แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

                ห้วย / ลำน้ำ

สาย

                หนองน้ำ

๓๗

แห่ง

          ลักษณะของไม้และป่าไม้

 

         ป่าไม้เต็งรัง/ป่าเบญจพรรณ/ป่าสวนยาง

 

  ๒.ด้านการเมือง/การปกครอง

 

- เขตการปกครอง

       ด้านท้องถิ่น

 

        

                       องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ตั้งอยู่ที่ ๑๖๑ หมู่ที ๒ บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ๒  คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ๑ คน  และมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ๒๐ คน

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน                            

 

 

 

  ด้านท้องที่

 

  ตำบลอาโพนแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่ ๑

บ้านอาโพน

นายณรงค์ชัย

สุระคนธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๒

บ้านประเม

นายสุพรรณ

แก้วดี

กำนันตำบลอาโพน

หมู่ที่ ๓

บ้านชำปะโต

นางวิวัฒนา

สาลีงาม

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๔

บ้านหนองหลวง

นายอภัย

ราชรักษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๕

บ้านจารย์

นายศักดิ์ชาย

รักยิ่ง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๖

บ้านสะแร

นายทวี

สมอร่าม

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๗

บ้านรุน

นายประเทือง

เอกลาภ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๘

บ้านโคกสะอาด

นายอนันต์

อนุพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๙

บ้านไกรสรพัฒนา

นายคุณานนต์

สารสุข

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๐

บ้านผักไหม

นายอุทิศ

แก้วดี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๑

บ้านโพธิ์ใหญ่

นายสุชาติ

อำภา

ผู้ใหญ่บ้าน

 

  การเลือกตั้ง

    

         การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครั้งล่าสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน คือวันที่ ๑๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จำนวน  ๑  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  อาโพนจาก  ๑๑  หมู่บ้านๆ ละ  ๒ คน  รวมเป็น  ๒๒  คน (ปัจจุบันมีสามชิก ๑ ท่านลาออก และอีก ๑ ท่านที่พ้นสมาชิกภาพ  ทำให้มีสมาชิกเหลือเพียง  ๒๐ คน)

 

สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.107.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,452,936

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.