สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน  
     1. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     2. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะ 1เปิดอ่าน
     3. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะ 2เปิดอ่าน
     4. การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ บุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     5. เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     6. เลิกประกอบพาณิชยกิจ บุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     7. ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     8. ขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     9. ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานเปิดอ่าน
     10. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     11. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     12. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     13. แจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     14. แจ้งถมดินเปิดอ่าน
     15. ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     16. ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     17. ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1เปิดอ่าน
     18. ชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
     19. ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     20. ขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเปิดอ่าน
     21. ขอต่ออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตรมเปิดอ่าน
     22. ขอต่ออนุญาตจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณเปิดอ่าน
     23. ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายเปิดอ่าน
     24. ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนมูลฝอยเปิดอ่าน
     25. ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูลเปิดอ่าน
     26. ขอจัดตั้งตลาดเปิดอ่าน
     27. ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พื้นที่เกิน200เปิดอ่าน
     28. ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะเปิดอ่าน
     29. ขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     30. ขอประกอบกิจการเก็บขนมูลฝอยเปิดอ่าน
     31. ขอประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูลเปิดอ่าน
     32. ขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200เปิดอ่าน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,212,380

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.