สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายบุญเกิด มณฑล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวณภัทร มาลีหวล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวกมลวรรณ แก่นมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านประเมนางปภาดา ทองดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านอาโพนนางฐิติมา พิมเสน
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด. บ้านหนอกหลวงนางนฤมล เพ็ชรชารี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด. บ้านชำปะโตนางสาวธุมวดี วิลัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านชำประโตนางสุพร ไชยศรีษะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) บ้านชำปะโต


นางณิชาภัทร แก้วดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านอาโพนนางกชวรรณ กล้วยทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) บ้านอาโพน


นางวาวิณี ทองยอด
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านจารย์นางอำภาพร เจียนงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านรุนนางวิจิตรา แว่นลด
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านรุนนางสาวอรวรรณ กล้วยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวรัชดาภรณ์ หลวงรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวอมรรัตน์ ยอดทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวอุทัยวรรณ จันทมล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวนวลอนงค์ สุขตน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางพรวดี ฤทธิ์กล้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,212,273

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.