สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.


  หน้าแรก     บริการขั้นพื้นฐาน 

บริการขั้นพื้นฐาน
บริการขั้นพื้นฐาน  

ระบบบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม

     ระยะทางจากจังหวัดสุรินทร์ ถึงอำเภอบัวเชด ๗๕  กิโลเมตร จากอำเภอบัวเชดถึงองค์การบริหารส่วนตำบล   อาโพน ๖ กิโลเมตร เส้นทางในการติดต่อกับอำเภอ  ๒  เส้นทาง คือ เป็นทางลาดยาง ๑๓ กิโลเมตร และเป็นทางจากบ้านไกรสรพัฒนา ถึง อำเภอบัวเชด เป็นลาดยาง ๕ กิโลเมตร หมู่บ้านที่อยู่ไกลจากอำเภอที่สุด คือ บ้านรุน ระยะทาง ๙ กิโลเมตร เคยมีรถโดยสารประจำทาง แต่ปัจจุบันไม่มีผู้บริการเอกชนให้บริการรถโดยสารแล้วเนื่องจากประชาชากรส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเดินทางเข้าอำเภอเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรสะดวกตลอดปี

 

 การไฟฟ้า

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวเชด มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมอำเภอบัวเชด รวมถึงตำบลอาโพนด้วย (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

 

- มีไฟฟ้าใช้

๑๑

หมู่บ้าน

- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ (รวมพ่วง)

๑,๘๖๙

ครัวเรือน

 

การประปา

 

- ประปาหมู่บ้าน

๘  

แห่ง (ให้บริการคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน)

- ประปาส่วนภูมิภาค

๑   

ครัวเรือน

 

 โทรศัพท์

 

ปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ส่วนตู้โทรศัพท์สาธารณะปัจจุบันไม่มีในพื้นที่แล้ว

 

 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

 

- วิทยุ

เครื่อง

- เสาสัญญาณโทรศัพท์/สัญญาณวิทยุ

๒/๔

จุด

  

 ระบบเศรษฐกิจ

 

              การเกษตร

 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก อาชีพรอง ได้แก่การรับจ้าง พืชเศรษฐกิจที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ปอ ถั่วลิสง และพืชผักสวนครัวที่ส่งขายในตลาดในท้องถิ่น เนื่องจากมีพื้นที่อยู่บนที่ราบสูงลาดเอียงจุงมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเหมาะสมในการทำไร่ จึงมีราษฎรจำนวนหนึ่งหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นไม้ยืนต้นมากขึ้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส และไม้เศรษฐกิจที่ได้ผลตอบแทนที่สูงและเป็นการสร้างป่าในอีกทางหนึ่งด้วย

 

 การประมง

 

      - ไม่มี

 

 

 การปศุสัตว์

 

      - ประชาชนในพื้นที่มีเลี้ยงสัตวื เช่น หมู เป็ด ไก่และวัว

 

 

 การบริการ

 

กองทุนหมู่บ้าน (๑ ล้านบาท)

๑๑

กองทุน

กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน

๑๑

กองทุน

กลุ่มนาแปลงใหญ่

กลุ่ม

กองทุนพัฒนาสตรี

กองทุน

ปั้มน้ำมันหลอด

แห่ง

ปั้มน้ำมันหัวจ่าย

แห่ง

โรงสีขนาดครอบครัว/กลาง

๒๘

แห่ง

ธนาคารข้าว

๑๑

แห่ง

ลานรับซื้อผลผลิตการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรบัวเชด

แห่ง

ลานรับซื้อมันสำปะหลัง

แห่ง

ลานรับซื้อยางพารา

แห่ง

ร้านค้าสินค้าเบ็ดเตล็ด

๑๖

ร้าน

ร้านซ่อม/อู่ซ่อมรถ

ร้าน

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

แห่ง

ห้องพักรายวัน/รายเดือน

แห่ง

ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร

แห่ง

ร้านอาหาร/ร้านก่วยเตี๋ยว

แห่ง

รับซื้อของเก่า

แห่ง

 

 

 การท่องเที่ยว

 

- กระท่อมละสังขารหลวงปู่สรวง

- บ้านประเม ชุมชนนวัตวิถี

- ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง

 

 อุตสาหกรรม

             -  ไม่มี

 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 

- กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์

- กลุ่มเพาะเห็ด

- กลุ่มเลี้ยงหมู

- กลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ

 

 

ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม

 

การนับถือศาสนา

- นับถือศาสนาพุทธ

- วัด/สำนักสงฆ์  ดังนี้

วัด  จำนวน ๒  แห่ง คือ วัดเทพอรุโณทัย และวัดป่าสามัคคีธรรม

สำนักสงฆ์  จำนวน    ๗ แห่ง  คือ วัดป่าบ้านหนองหลวง  วัดป่าบ้านชำปะโต  สำนักสงฆ์บ้านประเม วัดเกาะแก้วศิริมงคล  สำนักสงฆ์สะแรลออ  สำนักสงฆ์สุทะ     กาวาส วัดอรุณพนาวาส

 

 

 ประเพณีและงานประจำปี

 

- ประเพณีสงกรานต์

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา

- ประเพณีลอยกระทง

- ประเพณีวันเข้าพรรษา

- ประเพณีแวนโฎนตาส่วย, แซนโฎนตาเขมร

- ประเพณีทอดกฐิน

- ประเพณีกวนข้าวทิพย์

 

 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

 

- ในเขตพื้นที่ตำบลอาโพนใช้ภาษาในการสื่อสาร ๓ ภาษา คือ ไทยกลาง เขมร ส่วย

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  การละเล่นแม่มด  บายศรีงานต่างๆ  การจักรสาน เครื่องหยอดข้าว

 

 

 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

 

- กล้วยทอดเบรกแตก

- ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

- ผลิตภัณฑ์จากรากไม้

 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ

 

น้ำ

 

- ห้วย/ลำน้ำ

สาย

- หนองน้ำ

๓๗

แห่ง

 

 ป่าไม้

 

พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของตำบลอาโพนเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธ์ไม้ และธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์อนุรักษ์โครงการจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง

 

  ภูเขา

 

-

 

 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

 

- อุดมสมบูรณ์

การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กันยายน 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,303,322

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.