โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.


  หน้าแรก     บริการขั้นพื้นฐาน 

บริการขั้นพื้นฐาน
บริการขั้นพื้นฐาน  

ระบบบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม

     ระยะทางจากจังหวัดสุรินทร์ ถึงอำเภอบัวเชด ๗๕  กิโลเมตร จากอำเภอบัวเชดถึงองค์การบริหารส่วนตำบล   อาโพน ๖ กิโลเมตร เส้นทางในการติดต่อกับอำเภอ  ๒  เส้นทาง คือ เป็นทางลาดยาง ๑๓ กิโลเมตร และเป็นทางจากบ้านไกรสรพัฒนา ถึง อำเภอบัวเชด เป็นลาดยาง ๕ กิโลเมตร หมู่บ้านที่อยู่ไกลจากอำเภอที่สุด คือ บ้านรุน ระยะทาง ๙ กิโลเมตร เคยมีรถโดยสารประจำทาง แต่ปัจจุบันไม่มีผู้บริการเอกชนให้บริการรถโดยสารแล้วเนื่องจากประชาชากรส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเดินทางเข้าอำเภอเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรสะดวกตลอดปี

 

 การไฟฟ้า

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวเชด มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมอำเภอบัวเชด รวมถึงตำบลอาโพนด้วย (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

 

- มีไฟฟ้าใช้

๑๑

หมู่บ้าน

- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ (รวมพ่วง)

๑,๘๖๙

ครัวเรือน

 

การประปา

 

- ประปาหมู่บ้าน

๘  

แห่ง (ให้บริการคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน)

- ประปาส่วนภูมิภาค

๑   

ครัวเรือน

 

 โทรศัพท์

 

ปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ส่วนตู้โทรศัพท์สาธารณะปัจจุบันไม่มีในพื้นที่แล้ว

 

 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

 

- วิทยุ

เครื่อง

- เสาสัญญาณโทรศัพท์/สัญญาณวิทยุ

๒/๔

จุด

  

 ระบบเศรษฐกิจ

 

              การเกษตร

 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก อาชีพรอง ได้แก่การรับจ้าง พืชเศรษฐกิจที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ปอ ถั่วลิสง และพืชผักสวนครัวที่ส่งขายในตลาดในท้องถิ่น เนื่องจากมีพื้นที่อยู่บนที่ราบสูงลาดเอียงจุงมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเหมาะสมในการทำไร่ จึงมีราษฎรจำนวนหนึ่งหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นไม้ยืนต้นมากขึ้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส และไม้เศรษฐกิจที่ได้ผลตอบแทนที่สูงและเป็นการสร้างป่าในอีกทางหนึ่งด้วย

 

 การประมง

 

      - ไม่มี

 

 

 การปศุสัตว์

 

      - ประชาชนในพื้นที่มีเลี้ยงสัตวื เช่น หมู เป็ด ไก่และวัว

 

 

 การบริการ

 

กองทุนหมู่บ้าน (๑ ล้านบาท)

๑๑

กองทุน

กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน

๑๑

กองทุน

กลุ่มนาแปลงใหญ่

กลุ่ม

กองทุนพัฒนาสตรี

กองทุน

ปั้มน้ำมันหลอด

แห่ง

ปั้มน้ำมันหัวจ่าย

แห่ง

โรงสีขนาดครอบครัว/กลาง

๒๘

แห่ง

ธนาคารข้าว

๑๑

แห่ง

ลานรับซื้อผลผลิตการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรบัวเชด

แห่ง

ลานรับซื้อมันสำปะหลัง

แห่ง

ลานรับซื้อยางพารา

แห่ง

ร้านค้าสินค้าเบ็ดเตล็ด

๑๖

ร้าน

ร้านซ่อม/อู่ซ่อมรถ

ร้าน

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

แห่ง

ห้องพักรายวัน/รายเดือน

แห่ง

ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร

แห่ง

ร้านอาหาร/ร้านก่วยเตี๋ยว

แห่ง

รับซื้อของเก่า

แห่ง

 

 

 การท่องเที่ยว

 

- กระท่อมละสังขารหลวงปู่สรวง

- บ้านประเม ชุมชนนวัตวิถี

- ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง

 

 อุตสาหกรรม

             -  ไม่มี

 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 

- กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์

- กลุ่มเพาะเห็ด

- กลุ่มเลี้ยงหมู

- กลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ

 

 

ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม

 

การนับถือศาสนา

- นับถือศาสนาพุทธ

- วัด/สำนักสงฆ์  ดังนี้

วัด  จำนวน ๒  แห่ง คือ วัดเทพอรุโณทัย และวัดป่าสามัคคีธรรม

สำนักสงฆ์  จำนวน    ๗ แห่ง  คือ วัดป่าบ้านหนองหลวง  วัดป่าบ้านชำปะโต  สำนักสงฆ์บ้านประเม วัดเกาะแก้วศิริมงคล  สำนักสงฆ์สะแรลออ  สำนักสงฆ์สุทะ     กาวาส วัดอรุณพนาวาส

 

 

 ประเพณีและงานประจำปี

 

- ประเพณีสงกรานต์

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา

- ประเพณีลอยกระทง

- ประเพณีวันเข้าพรรษา

- ประเพณีแวนโฎนตาส่วย, แซนโฎนตาเขมร

- ประเพณีทอดกฐิน

- ประเพณีกวนข้าวทิพย์

 

 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

 

- ในเขตพื้นที่ตำบลอาโพนใช้ภาษาในการสื่อสาร ๓ ภาษา คือ ไทยกลาง เขมร ส่วย

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  การละเล่นแม่มด  บายศรีงานต่างๆ  การจักรสาน เครื่องหยอดข้าว

 

 

 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

 

- กล้วยทอดเบรกแตก

- ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

- ผลิตภัณฑ์จากรากไม้

 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ

 

น้ำ

 

- ห้วย/ลำน้ำ

สาย

- หนองน้ำ

๓๗

แห่ง

 

 ป่าไม้

 

พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของตำบลอาโพนเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธ์ไม้ และธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์อนุรักษ์โครงการจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง

 

  ภูเขา

 

-

 

 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

 

- อุดมสมบูรณ์

สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 1 2
3 45 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 4 มีนาคม 2567
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.26.196.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,560,699

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์