สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม

๒.ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

๓.ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

๑.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.ส่งเสริมด้านอาชีพ ด้านการเกษตร รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มในชุมชน

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิต

 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ๒. ให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

 ๓. ส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมถึงควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

 ๔. ส่งเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข

 ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาก่อนวัยอันควรและการศึกษาทุกระดับ

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพรี วิถีชุมชน และนันทนาการ

 ๑.ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเน้นการเรียนรู้วิถีชุมชน และอัตลักษณ์ถิ่น

 ๒.ส่งเสริมให้มีการสืบสานภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๓.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

  ๑.พัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

  ๒.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

  ๓.พัฒนาศักยภาพในการให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๑.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อาศัยและการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน

 ๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๓.ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ำสาธารณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

๑.ส่งเสริมการความสามารถด้านการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่

๒.ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง    

 

การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กันยายน 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,303,421

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.