สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูล ITA 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.68.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 641,072

แบบสอบถาม
เว็บไซต์บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
ข้อมูล ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     สมุดเยี่ยมชม 

สมุดเยี่ยมชม
สมุดเยี่ยมชม  
ลำดับที่ : 00004 เขียนเมื่อ : พุธ 16 ก.พ. 2554 | |
เขียนโดย : เกษตรตำบลอาโพน
Email : PJ_JCFC@HOTMAIL.COM
ข้อความ :

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 2 (ข้าวนาปรัง) ปี 2553/54


**เกษตรกรเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง หรือให้บุคคลอื่นที่ไว้ใจ

เป็นผู้กรอกข้อมูลให้**

**เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับขึ้นทะเบียนจะกรอกข้อมูลให้เกษตรกรไม่ได้**

 

เอกสารประกอบ (ให้รับรองสำเนาและนำฉบับจริงมาแสดง )

                   - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง และสำเนา)

                   - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และสำเนา)

                  - ภาพถ่ายแปลงปลูกข้าวปี 2553/54 รอบที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนซึ่งมีเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนแปลงนั้นประกอบ โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องลงชื่อข้างหลังภาพ และระบุวัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพดังกล่าว
 

                  - เอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน (ฉบับจริง และสำเนา) กรณีที่เกษตรกรเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่ราชการออกเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ 
                    1)โฉนดที่ดิน (น.ส.4) หนังสือสำคัญแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินอย่างถูกกฎหมาย 
                     2) น.ส.3/น.ส.3ก. /น.ส.3ข. หนังสือรับรองการเข้าใช้ที่ดิน เป็นเอกสารสิทธิ์ เจ้าของสามารถให้เช่าได้ 
                     3)ส.ป.ก.4-01 หนังสือแสดงสิทธิ์การทำเกษตร(ยกเว้น ส.ป.ก.4-01 ช เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ชุมชนไม่สามารถทำการเกษตร)ไม่มีสิทธิ์โอน ขาย หรือให้เช่า ยกเว้นคู่สมรส บุตร และเครือญาติ เท่านั้น
                     4) ก.ส.น. หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินทำกินในเขตนิคมสหกรณ์
                     5) น.ค.3 หนังสือให้เข้าใช้ในนิคมสร้างตนเอง 
                     6) ใบจอง (น.ส.2) หนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ที่ดิน เป็นการชั่วคราว 
                     7) ส.ค.1 หนังสือแสดงสิทธิ์การครอบครองที่ดินเปล่า 
                     8) ส.ท.ก. 1ก หรือ ส.ท.ก 2ก หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินทำกินในเขตป่าสงวน  ส.ท.ก 1ก ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออก ในวันที่มาขอขึ้นทะเบียน 

                    ในกรณีที่เช่า พื้นที่ที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ แต่ผู้เช่าไม่มีสัญญาเช่า เนื่องจากผู้เช่าไม่ทำสัญญาเช่าและหรือไม่ได้มอบสำเนาเอกสารสิทธิ์ให้มาใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ให้ผู้เช่ากรอกข้อมูลรายละเอียด ชื่อ- นามสกุลผู้ให้เช่า สถานที่ตั้งแปลงพร้อมทั้งหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ในพื้นที่ มีเอกสารสิทธิ์ โดยการเช่า ซึ่งผ่านการรับรองโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กรรมการหมู่บ้าน หรือ สมาชิก อบต. หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล (ศบกต .) หรือ คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเป็นผู้รับรอง สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้นำชุมชนหรือผู้นำเกษตรกรที่ได้รับการมอบหมายจากเกษตรเขตเป็นผู้รับรอง การลงลายมือชื่อ ผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อรับรองพร้อมระบุตำแหน่งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับขึ้นทะเบียนในวัน ขึ้นทะเบียนเท่านั้น โดยผู้รับรองจะลงลายมือชื่อในแบบไว้ล่วงหน้าไม่ได้ นอกจากนี้ต้องมีการรับรองของเกษตรกรแปลงข้างเคียงเป็นพยานอย่างน้อยสองคน 
                       ทั้งนี้ ผู้เช่าที่ดินในเขต สปก. (สปก.4-01 ก หรือ ข หรือ ค เท่านั้น ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากผู้ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ทำสัญญาเช่า หรือเช่าซื้อที่ดินกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในพื้นที่ต่อ จะไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์การทำประโยชน์ในพื้นที่ให้แก่บุคคลอื่นได้ ยกเว้น คู่สมรส บุตรและเครือญาติ เท่านั้น 


                       เกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่นอกเหนือที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ เช่น ป่าสงวน ป่าเสื่อมโทรม วน อุทยาน พื้นที่ทหาร เทศบาล/สุขาภิบาล พื้นที่กรมชลประทาน ที่สาธารณประโยชน์ (อื่นๆ) ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวอนุญาตให้ทำประโยชน์ สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ตามจำนวนพื้นที่ที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ใน ปี 2552/2553 ไว้เท่านั้น

                       เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเป็นรายแปลง ให้แยกแปลงตามชนิดพันธุ์            (1 เอกสารสิทธิ์ต่อ 1 แปลงปลูก)

 

ไม่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ที่เพาะปลูกในพื้นที่นอกเหนือที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์
(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553)

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00003 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 7 ต.ค. 2553 | | 125.26.227.118
เขียนโดย : สำอางค์ บูรณ์เจริญ
Email : kadangnga14@hotmail.com
ข้อความ :

ยินดีที่ได้รู้จักอบต.อาโพน

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00002 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 7 ต.ค. 2553 | | 125.26.227.118
เขียนโดย : สำอางค์ บูรณ์เจริญ
Email : kadangnga14@hotmail.com
ข้อความ :

ยินดีที่ได้รู้จักอบต.อาโพน

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00001 เขียนเมื่อ : พุธ 8 ก.ย. 2553 | | 119.31.126.90
เขียนโดย : หนุ่มสุรินทร์
Email : --ไม่ได้ระบุอีเมล์--
ข้อความ :

อยากรู้จักตำบลอาโพน  / หนุ่มเมืองสุรินทร์

 
............................................................................................

มีผู้ลงนาม 4 คน ๛ รวมทั้งหมด 1 หน้า :
สมุดเยี่ยมชม เชิญลงนาม
ข้อความ
อีเมล์ :
ลงชื่อ :
รหัสลับ :
ป้อนรหัส :  

การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 67 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download