สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 แบบคำร้องขอความช่วยเหลือจากอบต.อาโพน
     ขอรับงบประมาณปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านดาวน์โหลด
     ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านดาวน์โหลด
     ขอความอนุเคราะห์รถยนต์บรรทุกน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคดาวน์โหลด
 freak
     freakดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
     แบบคำขอข้อมูลดาวน์โหลด
     ขออนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคดาวน์โหลด
     แบบคำขอข้อมูลข่าวสารดาวน์โหลด
     คำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
     ใบลาอุปสมบทดาวน์โหลด
     ใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
     แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวดาวน์โหลด
 หนังสือราชการ
     ขอประชาสัมพันธ์ดครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงนจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคดาวน์โหลด
     การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ดาวน์โหลด
     โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมดาวน์โหลด
     ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"ดาวน์โหลด
     การดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555ดาวน์โหลด
     กำหนดวันหยุดทำการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2555ดาวน์โหลด
     โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยังชีพขององค์ปกครองส่วยท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ การจัดการฐานเบี้ยยังชีพดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชติ พ.ศ.2555 - 2559ดาวน์โหลด
     การจัดทำแผนที่ของข้อมูลสายทางที่ได้นำเสนอไว้ต่อโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น (ระยะ ที่ 3)ดาวน์โหลด
     การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องพลังบวกเพื่อเด็กจุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย 2554ดาวน์โหลด
     การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นสูนย์พัมนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     แก้ไข ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดดาวน์โหลด
     ผลคะแนนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     ผลคะแนนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     กฎหมายกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคสอบสวนรโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ.2554ดาวน์โหลด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,212,323

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.