โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
>>>วันที่ 3 กรกฎาคม 2567<<< ประชุมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 2 กรกฎาคม 2567<<< ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
>>>วันที่ 30 มิถุนายน 2567<<< นายไพโรจน์  ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรม "TO BE RUN วิ่ง ชม ชิม ทุเรียนบัวเชด ครั้งที่ 3" ณ โรงเรียนบ้านจรัส และ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 27 มิถุนายน 2567<<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมด่านตรวจรักษาความปลอดภัยชุมชน ณ แจกบ้านจารย์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 24 มิถุนายน 2567<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้ารับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
>>> วันที่ 21 มิถุนายน 2567 <<< นายไพโรจน์  ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 13 มิถุนายน 2567<<< งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกสำรวจควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 7 มิถุนายน 2567<<< งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกฉีดพ่นยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจารย์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 7 มิถุนายน 2567<<< งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกฉีดพ่นยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 7 มิถุนายน 2567<<< งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกฉีดพ่นยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 6 มิถุนายน 2567<<< งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกฉีดพ่นยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 6 มิถุนายน 2567<<< งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกฉีดพ่นยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาโพน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 6 มิถุนายน 2567<<< งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกฉีดพ่นยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 4 มิถุนายน 2567<<< งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกฉีดพ่นยุงลาย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 3 มิถุนายน 2567<<< นายอรุณ สารสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 31 พฤษภาคม 2567<<< เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
>>> วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.อาโพน ออกฉีดพ่นยากำจัดแมลงปีกแข็ง บ้านไกรสร หมู่ที่ 9 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
>>> วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 <<< เวลา 09.00 น. นายอำเภอบัวเชด เข้าพื้นที่ ยกเสาเอกบ้านกาชาด ของ นางนู สุขรอบ บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 27 พฤษภาคม 2567<<< นายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เเละชาวบ้านร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ วัดอรุณพนาวาส หมู่ 7 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 24 พฤษภาคม 2567<<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกฉีดพ้นยุงลายโรงเรียนในตำบลอาโพน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.204.198.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,708,645

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์