โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
>>> วันที่ 30 ตุลาคม 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง “ผู้แทนเกษตรกร” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. “อย่าลืม 12 พฤศจิกา เข้าคูหา x เบอร์เดียว”
>>> วันที่ 25 ตุลาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 23 ตุลาคม 2566 <<< คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 14 ตุลาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ตำบลอาโพน ณ วัดอรุณพนาวาส หมู่ที่ 7 บ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 13 ตุลาคม 2566 <<< คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 28-29 กันยายน 2566<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณี แซนโฎนตา ณ วัดเทพอรุโณทัย บ้านไกรสรณ์ หมู่ที่9 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์            
>>>วันที่ 25 กันยายน 2566<<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 22 กันยายน 2566<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบาทราชชนก ณ โรงพยาบาลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์..
>>>วันที่ 21 กันยายน 2566<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน รวบรวม นำส่งขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
>>>วันที่ 19 กันยายน 2566<<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566
>>>วันที่ 18 กันยายน 2566<<< สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้รับเกียรติจาก สส.ปทิดา ตันติรัตนานนท์ และนายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด ส่งมอบบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลอาโพน จำนวน 3 หลัง
 >>> วันที่ 12 กันยายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านชำปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 >>> วันที่ 12 กันยายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านประเม หมู่ที่ 2 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น โครงการ ๑ อปท. ๑ สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม 2566 รายงานประจำเดือนกันยายน 2566 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์   
>>> วันที่ 9 กันยายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านชำปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 8 กันยายน 2566 <<< กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาโพน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
 >>> วันที่ 5 กันยายน 2566 <<< นายไพโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลอาโพน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ณ ทางเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
>>> วันที่ 1 กันยายน 2566 <<< งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านอาโพน หมู่ที่ 1 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  >>> วันที่ 31 สิงหาคม 2566 <<< องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด มาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.158.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,296

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์