สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลงานกิจการสภาฯ
รายงานการเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
>>> วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เจ้าหน้าที่พนักงานอบต และประชาชน หมู่ที่ 7 ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อนำโครงการต่างๆที่ชาวบ้านนำเสนอ เข้าสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ณ ศาลาประชาคมบ้านรุน หมู่ที่ 7
 >>> วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  เจ้าหน้าที่พนักงานอบต. และประชาชน หมู่ที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อนำโครงการต่างๆที่ชาวบ้านนำเสนอ เข้าสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ณ ศาลาประชาคมบ้านอาโพน หมู่ที่ 1
>>> วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน รองนายก เลขานุการสภา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เจ้าหน้าที่พนักงานอบต. ประชาชนหมู่ที่ 10  ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำข้อมูลโครงการที่ชาวบ้านนำเสนอเข้าบบรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ณ ศาลาประชาคมบ้านผักไหม หมู่ที่ 10
 >>> วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านประเม หมู่ที่ 2
>>> วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านไกรสรพัฒนา หมู่ที่ 9
>>> วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 11
 >>> วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดประชุม อพปร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
>>> วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านสะแร หมู่ที่ 6
>>> วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านจารย์ หมู่ที่ 5
>>> วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านชำปะโต หมู่ที่ 3
>>> วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4
>>> วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8
>>> วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 <<< นายไพโรจน์  ดวงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการงดให้ - งดรับ และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนใสสะอาด" และ "'งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gif Policy) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน      
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เป็นประธาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมโครงการ "การจัดการสิ่งแวดล้อมป่า ต้นน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ โรงเรียนบ้านอาโพน วันที่ 22 ธันวาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อหมื่นขุนวัง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อาโพนเกมส์"  ประจำปีงบประมาณ 2566  ระหว่างวันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2565
ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่ลูกหลาน เยาวชน นักกีฬาตัวแทนจากหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "อาโพนเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านจารย์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จัดโครงการ แซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่พักสงฆ์สะแรละออ

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กันยายน 2566
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ดวงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
การบริการประชาชน
นโยบายหน่วยงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการดำเนินงาน
Facebook อบต.อาโพน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,303,325

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบอาโพน
161 หมู่ 2 บ้านประเม ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
Tel : 044-558959   Fax : 044-558960
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.